รุ่นที่ 1

สื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 1
สื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด (คลิก)

ปฐมนิเทศหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ

บทที่ 1

ตอนที่1 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ตอนที่ 2 รู้จัก เข้าใจ สมองเสื่อม และ อัลไซเมอร์
ตอนที่ 3 สาเหตุของสมองเสื่อมและการวินิจฉัย
ตอนที่ 4 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
ตอนที่ 5 ป้องกันอย่างเข้าใจ ห่างไกลสมองเสื่อม
ตอนที่ 6 สรุปเรื่องภาวะสมองเสื่อม

บทที่ 3

ตอนที่1 เมื่อเวลาชีวิตผ่านมาไกล หัวใจต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลง (สุขภาพจิตผู้สูงอายุ)
ตอนที่ 2 โรคซึมเศร้าและการเฝ้าระวัง
ตอนที่ 3 เทคนิคการปรับตัวปรับใจ
ตอนที่ 4 ดนตรีเพื่อสุขภาวะ
สรุปบทเรียนบทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในวัยสูงอายุ โรคซึมเศร้าและการป้องกันเฝ้าระวัง

บทที่ 4

ตอนที่1 ทำไมเราต้องทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง
ตอนที่ 2 การกระตุ้นความสามารถสมองด้านความใส่ใจ
ตอนที่ 3 การกระตุ้นความสามารถสมองด้านมิติสัมพัทธ์
ตอนที่ 4 ออกกำลังกายสมองด้วยการเคลื่อนไหว

บทที่ 5

ตอนที่1 การกระตุ้นสมองส่วนความจำและกิจกรรม
ตอนที่ 2 การกระตุ้นสมองส่วนการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 3 สรุปการกระตุ้นสมอง

สรุปการทำกิจกรรม โดย อ.ดาวชมพู

วิดีทัศน์สื่อการเรียนรู้ Module2

1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคืออะไร
2. Know your number

เอกสารการเรียนรู้ รุ่นที่ 1