รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP29 คอเลสเตอรอลสูงกินไข่แดงอันตรายถึงชีวิตจริงไหม

คอเลสเตอรอลสูง ห้ามทำแบบนี้จริงไหม ?
❌คอเลสเตอรอลสูง ห้ามกินไข่แดง
❌คอเลสเตอรอลสูง ห้ามออกกำลังกาย
✅คอเลสเตอรอลสูง ต้องกินยาตลอดชีวิต

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล