รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคกรดไหลย้อน : Three Minutes Talk

โรคกรดไหลย้อน : รายการ Three Minutes Talk ep. 24
– อ. นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล