รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

สายตาสั้นในเด็ก : Three Minutes Talk

สายตาสั้นในเด็ก : รายการ Three Minutes Talk ep. 21
– รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล
สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล