รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

รายการพบหมอรามา Meet the expert โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบของผู้สูงอายุ 16/01/60 (3/5)

รายการพบหมอรามา ช่วง: Meet the expert โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบของผู้สูงอายุ
รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล