ค่าความดันโลหิต_๑๘๐๗๒๓_0001
หน้าแรก
รู้จักกับตัวเลขของค่าความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย
รู้จักกับตัวเลขของค่าความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย

หลายคนไม่ทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ทำให้ไม่ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากค่าความดันที่ผิดปกติ จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรจะเป็น นำมาซึ่งการเกิดโรคหลายโรคด้วยกัน ดังนั้นการทราบค่าความดันโลหิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ รวมถึงความสำคัญของค่าความดันที่แสดงถึงสุขภาพของร่างกายว่าอยู่ในความเสี่ยงต่อโรคหรือไม่อย่างไร


ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือด ช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว


ขณะหัวใจบีบตัวแรงดันในหลอดเลือดสูงขึ้น เรียกความดันตัวบน (Systolic)


ขณะหัวใจคลายตัว แรงดันเกิดจากการยืดหยุ่นของหลอดเลือด เรียกความดันตัวล่าง (Diastolic)


ในคนปกติความดันตัวบนไม่ควรเกิน 120 และตัวล่างไม่ควรเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท


หากความดันตัวบนเกิน 140 หรือตัวล่างเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว


ความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายโรค อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “Know Your Numbers ทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่? : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่