You are here

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28
 

ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดอบรม หลักสูตร “โภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน และ คุณธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ กล่าวรายงาน ซึ่งหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร เป็นการจัดอบรมระยะสั้น 4 เดือน โดยมีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0