January-March 2015, Vol.23 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ภาวะพิษจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • อาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคจิตเภท
  • Neuroleptic malignant syndrome
  • ToxCase Conference : ภาวะคลืนไส้อาเจียน แน่นท้องในผู้ป่วยโรคหัวใจ