อันตรายจาก..ก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ต่อ)

 

Bulletin ( January - March 2000 Vol.9 No.1)

  อันตรายจาก..ก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ต่อ)


 

 

15. Methyl chloride

สูตรเคมี : CH3Cl

แหล่งที่พบ : ใช้เป็น refrigerant และใช้เป็น solvent ในงานอุตสาหกรรม

อาการพิษ : methyl chloride ไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติที่ตา และผิวหนัง แต่ถ้าสัมผัสโดยทางการหายใจ อาจทำให้มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง และระบบทางเดินอาหาร เช่น nausea, vomiting, abdominal pain, dizziness, confusion, drowsiness, delerium, cyanosis อาการเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นภายหลังการได้รับสารประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ในรายที่ไม่รุนแรงอาการดังกล่าวจะสามารถหายเป็นปกติได้ใน 5-6 ชั่วโมงต่อมา แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจต้องใช้เวลานานถึง 30 วัน กว่าจะกลับเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตามในรายที่ได้รับสารที่มีระดับความเข้มข้นสูงมากอาจมีอาการรุนแรงมาก เช่น convulsion, coma และทำให้เสียชีวิตได้
 

16. Methylmercaptan
สูตรเคมี : CH4S


แหล่งที่พบ : methylmercaptan มีอยู่ในพืชบางชนิด เช่น หัวหอม กระทียม และนอกจากนี้ยังพบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นเป็น emission จาก paper and pulp mills เป็นต้น

อาการพิษ methlymercaptan เป็นก็าซที่มีกลิ่นเหม็นมาก ในกรณีของ acute exposure จะทำให้เกิดอาการ มีไข้ ไอ dypnea, dizziness, headache, loss of sense of smell, nausea, vomiting, diarrhea นอกจากนี้อาจพบว่ามีภาวะ methemoglobinemia และ severe hemolytic anemia ร่วมด้วย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่อง G-6-PD deficiency อยู่ด้วย และถ้าสูดดม methylmercaptan เข้าระบบทางเดินหายใจโดยตรงอาจทำให้เกิดอาการ CNS depression, respiratory irritant, respiratory paralysis, pulmonary edema, tremors, seizure ได้อีกด้วย

17. Phosgene
สูตรเคมี : CCl2O


แหล่งที่พบ : เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นระหว่างการทำปฏิกิริยาเคมีในการผลิตสารบางชนิด เช่น carbamate, isocyanate, organic carbonate, chloroformate, pesticide, herbicide, dye เป็นต้น

อาการพิษ เมื่อสูดดมก๊าซฟอสจีน จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงกับระบบทางเดินหายใจ อาการ อาจจะปรากฏให้เห็นทันที หรือภายหลังการได้รับสารแล้ว 24- 72 ชั่วโมง ซึ่งอาการดังกล่าวได้แก่ severe dyspnea, pulmonary edema, cyanosis และอาจมีภาวะ cardiac failure ซึ่งเป็น complication ของ pulmonary edema เกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วถ้าสูดดมก๊าซฟอสจีนที่ระดับความเข้มข้น 50 ppmในเวลาไม่นาน (หรือสูดดมก๊าซฟอสจีนที่ความเข้มข้นต่ำ เป็นเวลานาน เช่น 3 ppm เป็นเวลา 170 นาที ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้) อาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจส่วนบน (upper airway)จะปรากฏให้เห็นเมื่อสูดดมก๊าซฟอสจีน ที่ระดับความเข้มข้น > 3 ppm แต่ถ้าสูดดมก๊าซฟอสจีนที่ระดับความเข้มข้น < 3 ppm จะไม่เกิดอาการพิษในทันที แต่จะเริ่มปรากฏอาการให้เห็นภายใน 24 ชั่วโมงต่อมา แต่ก็จะเป็นอาการของการ ระคายเคืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

18. Phosphine
สูตรเคมี : PH3


แหล่งที่พบ : เกิดจากการทำปฏิกิริยาของ fumigant และ rodenticide บางชนิด เช่น aluminium, magnesium และ zinc phosphide

อาการพิษ ฟอสฟีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่ออวัยวะที่มีความต้องการในการใช้ oxygen มากๆ อวัยวะ เหล่านั้นได้แก่ สมอง หัวใจ ไต และตับ อาการที่จะเกิดหลังการสูดดมก๊าซฟอสฟีน ในกรณีของ acute toxicity ได้แก่ severe pulmonary irritant, headache, chest tightness, dizziness, coma, convulsion, dilation of the heart ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถ กลับเป็นปกติได้โดยไม่มีความผิดปกติคงเหลืออยู่ แต่ถ้าเป็นกรณีของ chronic poisoning จะมีอาการ anemia, bronchitis, gastrointestinal disturbance, speech and motor disturbance.
 

19. Stibine
สูตรเคมี : SbH3

แหล่งที่พบ : ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท metallurgy industry, welding, soldering, etching of zinc, หรือใน chemical lab

อาการพิษ stibine จะมี principle effects ทำให้เกิด hemolysis หรืออาจเกิดภาวะการทำงานที่ผิดปกติของตับ และไต โดยทั่วไปอาการเบื้องต้นเมื่อสูดดมก๊าซ stibine ได้แก่ headache, weakness, nausea, lumbar pain, jaundice และ hematuria ในรายที่มีอาการพิษรุนแรงอาจทำให้เกิด shock, seizure และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
 

20. Sulphur dioxide
สูตรเคมี : SO2


แหล่งที่พบ : ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ore and metal refining, extraction of lubricant oil นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น bleaching, disinfectant, fumigant agent in food factory และสามารถใช้เป็น food additive and preservative ได้อีกด้วย

อาการพิษ sulphur dioxide เป็นสารที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อ mucosa ของ nasopharynx และระบบทางเดินหายใจ และนอกจากนี้อาจทำให้เกิดอาการ bronchoconstriction, sneezing, wheezing, upper airway edema or obstruction, cyanosis และอาจมี pulmonary edema ได
 

21. Sulfuryl fluoride
สูตรเคมี : SO2F2


แหล่งที่พบ : ใช้เป็น fumigant insecticide, ใช้ในปฏิกิริยา organic synthesis สำหรับ dyestuff and pharmaceutical

อาการพิษ : ถ้าสูดดม sulfuryl fluoride เป็นเวลานานอาจทำให้เกิด fatal hypoxia อาจมีอาการระคายเคือง ของระบบทางเดินหายใจ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมี nausea, vomiting, abdominal pain, diffuse rhonchi, hypotension, paresthesias, seizure สาเหตุการตายจะเกิดจาก pulmonary edema และ respiratory arrest
 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

  1. Poisindex staff editorilas. [ Toxicology Information on CD Rom] toxic gases. Poisindexโ system. Volume 105. Colorado:Micromedex, Inc., 2000
  2. Patnaik P. A comprehensive guide to the hazardous properties of chemical substances. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992.