การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ : เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา

ศูนย์พิษวิทยาขอขอบพระคุณ
ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ
ผู้นิพนธ์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อนุญาตให้เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้
ในเว็บไซต์ของศูนย์พิษวิทยาได้
เนื้อหาในฉบับนี้ :