กิจกรรม"รู้เท่าทันโภชนาการ"ครั้งที่2ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ด้วยโภชนาการที่ดี

กิจกรรมรู้เท่าทันโภชนาการครั้งที่2หัวข้อภูมิคุ้มกันแข็งแรงด้วยโภชนาการที่ดี ของกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์วันที่28กันยายน2563