กิจกรรม"รู้เท่าทันโภชนาการ"ครั้งที่1กินอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานบรืการวิชาการกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ครั้งที่1_23.12.62