You are here

กิจกรรม Research Camp 2018

link แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2018 

สำหรับ : อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการฯ 

สำหรับ : นักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map