ภาพกิจกรรม Research Camp 2020 (Online)

          งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Research Camp 2020 #2 (Online)” ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ซึ่งจัดกิจกรรมจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564 และรอบที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการหลักในการอธิบายการเข้าร่วมและตอบข้อซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต้นกล้ารามาธิบดี  ซึ่งภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยฯ ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมพบปะ/พูดคุย และแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษาแพทย์แบบใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก

รอบที่1 วันที่ 29 มกราคม 2564

รอบที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564