ภาพกิจกรรม Research Camp 2019 ครั้งที่ 1

Research Camp 2019 ครั้งที่ 1
สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 
     

          ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Camp 2019 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการ Sharing ประสบการณ์การทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดยนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนวิจัย และแบ่งกลุ่มพบปะพูดคุย ซักถาม อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตามความสนใจ และได้เข้าสังเกตการณ์ที่หน้างานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ผศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรดำเนินการ  หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center: MIND Center)

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี