Research Camp 2018 ครั้งที่ 3

Research Camp 2018 ครั้งที่ 3
สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 
     งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Camp 2018 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่างๆ  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี