Research Camp 2018 ครั้งที่ 1

Research Camp 2018 ครั้งที่ 1
สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 
     งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Camp 2018 ครั้งที่ 1 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่างๆ  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี