ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI)

กิจกรรม Research Tour 2022
 

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

     

     ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล