โครงการอบรมเรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสู่ระบบ EMR"


โครงการอบรมเรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสู่ระบบ EMR"
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๘
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๘๐ คน
เปิดการอบรม และบรรยายภาพรวมของระบบ EMR ของคณะฯ โดย รศ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ

ในการนี้ งานเวชระเบียน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายภาพรวมของระบบ EMR ของคณะฯ  ให้กับเจ้าหน้าที่ของงานเวชระเบียนได้มีความเข้าใจในภาพรวมภาพของระบบ EMR คณะฯ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบงานใหม่ และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

 
 
 
 
 
 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพ