งานเวชระเบียน ต้อนรับนักศึกษาดูงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษาดูงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานเวชระเบียน ภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีคุณมานะ แก้ววิเชียร คุณกิตติพงษ์ ศรีมงคล และคุณฐานิตา เฮ้าลาแสงคำ เป็นวิทยากรบรรยายและนำเข้าศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์