งานเวชระเบียน ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 4 รอบที่ 2

 

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 งานเวชระเบียนและหน่วยสิทธิการรักษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 รอบที่ 2 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น