นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 4 รอบที่ 1

 

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 รอบที่ 1 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น