หากหนังสือถึงกำหนดส่งแล้ว สามารถยืมต่อ (Renew) ได้หรือไม่

ผูู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง หากไม่มีผู้ใช้บริการท่านอื่นจอง
โดยสามารถทำการยืมต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ห้องสมุด

2. โทรศัพท์ขอยืมต่อหนังสือที่เบอร์ 0-2201-1280 โดยแจ้งชื่อ-สกุล และรหัสสมาชิกห้องสมุด

3. ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อหนังสือด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://mulinet1.li.mahidol.ac.th/patroninfo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------