รายงานการประชุมและสถิติ

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
  • รายงานการประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
    • ครั้งที่ 1/2564 
  • สถิติเปรียบเทียบค่า Cost per use การใช้วารสารและฐานข้อมูล
    • 2019/2020