เกี่ยวกับหน่วยงาน

     หน่วยห้องสมุดและสารสนเทศการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งหน่วยห้องสมุดและสารสนเทศการศึกษา ถูกออกแบบตกแต่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีเนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร จำนวน 150 ที่นั่ง

วันจันทร์ - ศุกร์        เปิดทำการเวลา 07.30 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์      เปิดทำการเวลา 08.30 - 22.00 น.
สำหรับ Learning Commons Zone เปิดให้บริการตลอด  24 ชม.

หยุดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

     หน่วยห้องสมุดและสารสนเทศการศึกษา ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และให้บริการโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (User-based center) เน้นด้านการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้อง
มีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในลักษณะที่ครอบคลุมงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด
     ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด  http://med.mahidol.ac.th/library/

และได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็น Learning commons โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง พร้อมระบบ Print Control เพื่อควบคุมการสั่งพิมพ์งานจากจุดบริการ
จุดเดียว 2 เครื่อง
     อีกทั้งยังจัดพื้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องศึกษากลุ่มให้บริการจำนวน 3 ห้อง และนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ เช่น MediaScape, กระดาน I-board กระดานไวท์บอร์ด รวมทั้งประสานงานร่วมกับฝ่ายสารสนเทศของคณะฯในการติดตั้ง WIFI ที่มีประสิทธิภาพในบริเวณพื้นที่ของห้องสมุดทั้งหมด เป็นต้น