การขอบทความต่างสถาบันมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

การขอบทความต่างสถาบันผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

1. ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ ดาวน์โหลดบทความละ 20 บาท สแกนหน้าละ 3 บาท

2. หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนแพทย์ ดาวน์โหลดบทความละ 50-100 บาท สแกนหน้าละ 5-10 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------