ต้องการยืมหนังสือจากสถาบันฯ / มหาวิทยาลัยอื่น ต้องทำอย่างไร

กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุด
เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างสถาบัน
และผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มไปยืมด้วยตนเอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------