หนังสือใหม่ที่โชว์อยู่ในตู้หน้าห้องสมุดสามารถยืมได้เลยหรือไม่

สามารถยืมได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อหยิบเล่ม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------