นักศึกษาที่จบแล้วสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่

ห้องสมุดให้บริการยืมเฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------