หนังสืออ้างอิงยืมได้หรือไม่

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออ้างอิงออกนอกห้องสมุด
สามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------