ช่วงปิดเทอมสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่

สามารถยืมหนังสือได้ปกติ
หากไม่มีค้างค่าปรับเกินจำนวนที่กำหนด
หรือยังไม่ยื่นขอจบการศึกษา
โดยผู้ใช้บริการสารมารถตรวจสอบสมาชิกภาพได้ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------