You are here

privacynotice

  • ประกาศผลการพิจารณาทุน รอบที่ 3 กรกฏาคม ปี 2563
  • ประกาศผลการพิจารณาทุน รอบที่ 1 มกราคม ปี 2565
  • ประกาศผลการพิจารณาทุน รอบที่ 2 เมษายน ปี 2564
  • ประกาศผลการพิจารณาทุน รอบที่ 3 กรกฎาคม ปี 2564
 
อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email : ramapostgrad@gmail.com

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line