สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการฝึกอบรม 2565

วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม  2564

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 14 คน/ปี

ช่วงเวลารับสมัคร    1 กันยายน -31 ตุลาคม 2564

วันสัมภาษณ์  รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งได้แสดงเอกสารคุณสมบัติการเข้ารับสมัครอย่างครบถ้วน

ช่องทางการรับสมัคร

          ● ขั้นตอนที่ 1 ทำตามขั้นตอนการสมัครที่เว็บงานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเอกสารเพิ่มเติม (โดยเฉพาะ หลักฐานแสดงผลการสอบ ศรว.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
          ● ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
          ● ขั้นตอนที่ 3 ทำตามขั้นตอนการสมัครที่เว็บวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทย
          ** ขอสงวนศิษย์ให้การสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ดำเนินการสมัครครบทั้ง 3 ขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (*จำเป็น)

          1. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสมัคร (คุณภาพสูง หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมชุดครุย พื้นหลังสีขาว)
          2. สำเนาแสดงผลการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (transcript ฉบับสมบูรณ์)
          3. จดหมายรับรอง (ใบ recommendation, ไม่ต้องเปิดผนึก) จำนวน ๓ ท่าน
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
          5. สำเนาทะเบียนบ้าน
          6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้น)
          7. หลักฐานผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
          8. หลักฐานคะแนนสอบ ศรว. ขั้นที่ ๑ และ ๒ (หนังสือรับรองผลการสอบ หรือถ้าไม่สามารถหาได้ให้ แนบผลการสอบแทน)
          9. บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร (ไม่เกิน ๑ หน้า A4)
*เอกสารเพิ่มเติมโดยสามารถ upload ภายหลังได้
          10. หนังสือรับรองต้นสังกัด (ถ้ามี)
          11. ใบสมัครจากแพทยสภา
          12. หลักฐานการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

หลักฐานและเอกสารการรับสมัครในส่วนของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โปรดติดตามข้อมูลจาก เว็บเพจ วฉท.

เกณฑ์ในการคัดเลือก

การคัดเลือกจะทำโดยการให้คะแนนตามหลักฐานการสมัครและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
● ประสบการณ์ทำงาน อาทิ จำนวนปีที่ใช้ทุน บทบาทหน้าที่ สถานที่ทำงาน คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน
● ความสามารถทางวิชาการ โดยใช้ผลการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์ (ผลการสอบ ศรว.ขั้นที่ ๑ และ ๒)
● การสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีการวัด
          ○ จิตใจและอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ
          ○ ทักษะในการกู้ชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
          ○ ทักษะในการสื่อสาร ความเป็นครู
          ○ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความมีอารมณ์ขัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสุภาพ การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
          ○ คุณสมบัติทั่วไป การแต่งกาย บุคลิกภาพ ความน่าไว้วางใจ ความรู้ทั่วไป
          ○ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (จากผลการสอบวัดผลเดิมภายใน ๕ ปี หรือแสดงในการสัมภาษณ์)
          ○ คุณสมบัติเสริม หรือพิเศษอื่นๆ เช่น เป็นผู้รับทุนต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐให้เข้าฝึกอบรม

ช่วงเวลาในการสมัคร

สมัครทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
สมัครทางแพทยสภา และ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานที่การคัดเลือก

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร  02-2012404

https://www.rama.mahidol.ac.th/er/th/education/resident

สมัครทางเว็บงานการศึกษาหลังปริญญา

คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ