รายวิชานอกภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ.3

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

Social Studies for Human Development

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

Arts and Science for Human Development

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑

English Level 1

ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒

English Level 2

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Arts of Using Thai Language Communication

วทคม ๑๑๒
SCCH 112

เคมีทั่วไป

General Chemistry

วทคม ๑๑๙
SCCH 119

ปฏิบัติการเคมี

Chemistry Laboratory

วทชว ๑๑๖
SCBI 116

ชีววิทยาขั้นแนะนำ
Introductory Biology

วทชว ๑๑๗
SCBI 117

หลักมูลของชีวิต

Foundation of Life

วทกว ๑๐๑
SCAN 101

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

Basic Anatomy

วทคม ๑๒๑
SCCH 121

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Basic Organic Chemistry

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

General Physics Laboratory

วทฟส ๑๕๙
SCPY 159

ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Elementary Physics for Health Science

สมสค ๑๔๔
SHSS 144

หลักการสื่อสาร

Principle of Communication

วทชค ๒๐๖

SCBC 206

ชีวเคมีทั่วไป

General Biochemistry

วทสร 202
SCPS 202

สรีรวิทยาพื้นฐาน

Basic Physiology

สมสค ๒๕๐

SHSS 250

กฎหมายการแพทย์และระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข

Public Health Laws and Regulations

วทจช ๒๐๖

SCMI 206

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

Medical Microbiology & Parasitology

วทพย 202
SCPA 202

พยาธิวิทยาพื้นฐาน

Basic Pathology

วทภส 202
SCPM 202

เภสัชวิทยาพื้นฐาน

Basic Pharmacology

ศศภอ ๒๖๒
LAEN 262

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร

Listening and Speaking for Communication

สมมน ๑๒๕
SHHU 125

จรรยาบรรณวิชาชีพ

Professional Code of Ethics

วทคร ๑๑๑
SCID 111

เทคนิคการเรียนรู้
Learning Techniques