จิตเวช

 

จิตเวช (ผู้ใหญ่) จิตเวช (เด็ก)

 

ให้บริการ

ตรวจรักษา ให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่มีโรคทางจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางด้านพฤติกรรม

อารมณ์เปลี่ยนแปลง และปัญหาทางสังคม เช่น เครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ อารมณ์หงุดหงิด เป็นต้น 

 

จิตเวชผู้ใหญ่ ให้บริการแก่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการแก่ผู้มีอายุ 5-17 ปี

 

กรณีผู้ป่วยใหม่ ต้องทำนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

(หากผู้ป่วยใหม่เคยได้รับการรักษามาแล้วจากโรงพยาบาลอื่น

ให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วยในวันที่นัดหมาย)

 

นัดหมายรับบริการ 

สอบถามรายละเอียดการเข้ารับบริการได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก จิตเวช

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. หรือโทร. 0 2839 6430

 

หมายเหตุ: หากต้องการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า

 

 
 

ย้อนกลับ