รังสีวินิจฉัย

 

แพทย์หญิงพรรุจี หิรัญแพทย์

แพทย์หญิงพรรุจี หิรัญแพทย์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงสุจิมา ตั้งจินตนาการ

แพทย์หญิงสุจิมา ตั้งจินตนาการ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงปิยะกานต์ แต่บรรพกุล

แพทย์หญิงปิยะกานต์ แต่บรรพกุล
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา รังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
                                                                                                                                                                             
 

นายแพทย์วสวัตติ์ โสรัจจะ

นายแพทย์วสวัตติ์ โสรัจจะ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา รังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงจีรวรรณ ตัณศุภผล

แพทย์หญิงจีรวรรณ ตัณศุภผล
 
 • แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงรัชภรณ์ ทวีสกุลวัชระ

แพทย์หญิงรัชภรณ์ ทวีสกุลวัชระ
 
 • แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยกระดูกและข้อ
                                                                   
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงนุ่น จารุเธียร

แพทย์หญิงนุ่น จารุเธียร
 
 • แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
                                                                                                                                                                             
 

นายแพทย์กัมพล ตันกิตติวัฒน์

นายแพทย์กัมพล ตันกิตติวัฒน์
 
 • แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงมาศสุภา ไกรเสม

แพทย์หญิงพัทธมน เตียรถ์เจริญกุล
 
 • แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงช่องท้อง
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงศุทธินี เฮงหรี่ประสพโชค

แพทย์หญิงศุทธินี เฮงหรี่ประสพโชค
 
 • แพทย์ สาขา รังสีวินิจฉัย
 • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ