อายุรกรรม

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 
ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐวุธ สิบหมู่
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐวุธ สิบหมู่
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 
Chatchai Muanprasat
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท 
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 
ดร. นายแพทย์นิธิ อัศวภาณุมาศ
ดร. นายแพทย์นิธิ อัศวภาณุมาศ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 
แพทย์หญิงธนรรญา วงศ์สีนิล
แพทย์หญิงธนรรญา วงศ์สีนิล

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาประสาทวิทยา
 

แพทย์หญิงนิธิตา นันทตันติ

แพทย์หญิงนิธิตา นันทตันติ

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 
ดร. นายแพทย์พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล
ดร. นายแพทย์พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 
นายแพทย์ศุภโชค เกิดลาภ
นายแพทย์ศุภโชค เกิดลาภ

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 
แพทย์หญิงนันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ
แพทย์หญิงนันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ
 
นายแพทย์คณิน ธรรมาวรานุคุปต์
นายแพทย์คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

 

 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 
 
แพทย์หญิงวันนิษา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
แพทย์หญิงวันนิษา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาประสาทวิทยา
 
นายแพทย์เมธัส จันทรภูติรัตน์
นายแพทย์เมธัส จันทรภูติรัตน์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 
นายแพทย์ธนภัทร ทรรศนียศิลป์
นายแพทย์ธนภัทร ทรรศนียศิลป์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
แพทย์หญิงสิรินภา ไตรวนาธรรม
แพทย์หญิงสิรินภา ไตรวนาธรรม
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 
นายแพทย์ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร
นายแพทย์ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ
 
นายแพทย์ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
นายแพทย์ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 
แพทย์หญิงธัญกมล พงศ์นฤเดช
แพทย์หญิงธัญกมล พงศ์นฤเดช
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 
แพทย์หญิงธันยพร ขอร่วมกลาง
แพทย์หญิงธันยพร ขอร่วมกลาง
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาตจวิทยา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 
นายแพทย์ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
นายแพทย์กิตติ ธรรมโกศล
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ซอฐานานุศักดิ์
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ซอฐานานุศักดิ์
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 
นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์
นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
นายแพทย์พิพัฒน์ งามมีศรี
นายแพทย์พิพัฒน์ งามมีศรี
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 
นายแพทย์กฤติเมธ ตรีรยาภิวัฒน์
นายแพทย์กฤติเมธ ตรีรยาภิวัฒน์
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 
แพทย์หญิงปรางใส วัฒนสิทธิ์
แพทย์หญิงปรางใส วัฒนสิทธิ์
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 
นายแพทย์อมรศักดิ์ ประกอบแสงสวย 
นายแพทย์อมรศักดิ์ ประกอบแสงสวย 
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
นายแพทย์เกียรติพงศ์ วิรพงศ์สิริ
นายแพทย์เกียรติพงศ์ วิรพงศ์สิริ
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
 แพทย์หญิงภัคสุภางค์ ทิพย์พาวัลย์ 
แพทย์หญิงภัคสุภางค์ ทิพย์พาวัลย์ 
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 
นายแพทย์อภิวัฒน์ จงหมายลักษณ์
นายแพทย์อภิวัฒน์ จงหมายลักษณ์
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
แพทย์หญิงปุญญิศา ตั้งเสริมวงศ์
แพทย์หญิงปุญญิศา ตั้งเสริมวงศ์
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
นายแพทย์ฉัตรชัยวัฒน์ เศวตอมรกุล
นายแพทย์ฉัตรชัยวัฒน์ เศวตอมรกุล
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
นายแพทย์ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง
นายแพทย์ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 
แพทย์หญิงแก้วตา จิระประดิษฐ
แพทย์หญิงแก้วตา จิระประดิษฐ
 
 • แพทย์ สาขา อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป พม.วิชาการ
 

ย้อนกลับ