รู้เรื่องโรค ตอน อาหารตามวัยในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น