แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล