สาขาวิชารังสีวิทยา

 

พญ.พรรุจี หิรัญแพทย์

Pornrujee Hirunpat, M.D. / แพทย์หญิงพรรุจี หิรัญแพทย์
 
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงมาศสุภา ไกรเสม

Massupa Krisem, M.D. / แพทย์หญิงมาศสุภา ไกรเสม
 
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ