สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร

Assist. Prof. Pornchanok Wantanakorn, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร
 
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • อาจารย์
  • pornchanok.wan@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
Assist. Prof. Sasiwimon Soonsawad, M.D. /  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
 
 
นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
Surapong Lertthammakiat, M.D. /   นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
 
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับชั้นคลินิก
  • อาจารย์
  • surapong.let@mahidol.edu
 
 
ผศ.นพ. ชญาน์ทัต เรืองกิจ
Assist. Prof. Chayatat Ruangkit, M.D. /  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชญาน์ทัต เรืองกิจ
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
Assist. Prof. Surapat Assawawiroonhakarn, M.D. /   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
 
 
แพทย์หญิงสโรชา อิทธิอมรกุลชัย
Sarocha Itdhi-amornkulchai, M.D. / แพทย์หญิงสโรชา อิทธิอมรกุลชัย
 
 
แพทย์หญิงนภาไพลิน เศรษฐพานิช
Napapailin Kamol, M.D. /  แพทย์หญิงนภาไพลิน กมล
 
 
แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์
Kingthong Anurat, M.D. /  แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์
 
 
นายแพทย์ชยุตรา วรรุตม์
Chayutta Voraruth, M.D. /  นายแพทย์ชยุตรา วรรุตม์
 
 
นายแพทย์นที สาครยุทธเดช
Natee Sakornyutthadej, M.D. /   นายแพทย์นที สาครยุทธเดช
 
 
นายแพทย์เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์
Tienake Trisauvapak, M.D. / นายแพทย์เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์
 
 
นพ.นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์
Nitiros Bongkotwilawan, M.D. / นายแพทย์นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์
 
 
แพทย์หญิงศราลี หาญชูวงศ์
Saralee Harnchoowong, M.D. /  แพทย์หญิงศราลี หาญชูวงศ์
 
 

ย้อนกลับ