สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพัชร จุลสำลี

Assist. Prof. Kulapat Chulsomlee, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพัชร จุลสำลี
 
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปณิธาน ต้นติยากร
Assist. Prof. Panithan Tuntiyatorn, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปณิธาน ต้นติยากร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
Assist. Prof. Sorawut Thamyongkit, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
 
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านงานวิจัย ระดับคลินิก
  • อาจารย์
  • sorawut.tha@mahidol.edu
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิลันธน์ ใจปัญญา
Assist. Prof. Pilan Jaipanya, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิลันธน์ ใจปัญญา
 
 
นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
Satetha Vasaruchapong, M.D. / นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
 
 
นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
Thitiphol Wanitchanont, M.D. / นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
 
 
นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
Konlawat Sabsuantang, M.D. / นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
 
 
นายแพทย์นิธิศ ศรีอุเทนชัย 
Nithid Sri-Utenchai, M.D. / นายแพทย์นิธิศ ศรีอุเทนชัย 
 
 

ย้อนกลับ