สาขาวิชาอายุรศาสตร์

 

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น

Pairoj Boonkongchuen, M.D. / นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น

 

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • อาจารย์
 • pairoj.boo@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ
Assist. Prof. Sithakom Phusanti, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ

 

 • รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • อาจารย์
 • sithakom.phu@mahidol.edu
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ เกียรติบุญศรี
Assist. Prof. Charn Kiaboonsri, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ เกียรติบุญศรี

 

 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • อาจารย์
 • charn.kia@mahidol.edu
 
ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
Dhanesh Pitidhammabhorn, M.D., Ph.D. / ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
 
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • อาจารย์
 • pitidham@hotmail.com
 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

Assist. Prof. Kulapong Jayanama, M.D. / ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม
 
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 • อาจารย์
 • j.kulapong@gmail.com
                                                                                                                                                                             
 
ศาตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ
Prof. Somnuek Sungkanuparph, M.D. / ศาตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข
Assist. Prof. Supawadee Suppadungsuk, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข

 

 
แพทย์หญิงธนรรญา วงศ์สีนิล
Thananya Wongsinin, M.D. / แพทย์หญิงธนรรญา วงศ์สีนิล

 

 

แพทย์หญิงนิธิตา นันทตันติ

Nithita Nanthatani, M.D. / แพทย์หญิงนิธิตา นันทตันติ

 

                                                                                                                                                                             
 
นายแพทย์ศุภโชค เกิดลาภ
Suppachok Kirdlarp, M.D. / นายแพทย์ศุภโชค เกิดลาภ

 

 
แพทย์หญิงนันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ
Nantaporn Srivanitchapoom, M.D. / แพทย์หญิงนันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ

 

 
นายแพทย์คณิน ธรรมาวรานุคุปต์
Kanin Thammavaranucupt, M.D. / นายแพทย์คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

 

 

แพทย์หญิงชโลธร แต้ศิลปสาธิต

Chalothorn Taesilapasathit, M.D. / แพทย์หญิงชโลธร แต้ศิลปสาธิต
 
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงวันนิษา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
Wannisa Wongpipathpong, M.D. / แพทย์หญิงวันนิษา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
 
 
นายแพทย์เมธัส จันทรภูติรัตน์
Methus Jantarapootirat, M.D. / นายแพทย์เมธัส จันทรภูติรัตน์
 
 
แพทย์หญิงสิรินภา ไตรวนาธรรม
Sirinapa Triwanatham, M.D. / แพทย์หญิงสิรินภา ไตรวนาธรรม
 
 
นายแพทย์ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร
Nuttapat Tungtrongchitr, M.D. / นายแพทย์ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร
 
 
นายแพทย์ธนภัทร ทรรศนียศิลป์
Tanapat Tassaneeyasin, M.D. / นายแพทย์ธนภัทร ทรรศนียศิลป์
 
 

ย้อนกลับ