สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์
Assist. Prof. Sutida Sumrithe, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์
 
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
  • อาจารย์
  • sutida.sum@mahidol.edu
 

รองศาสตรจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา  บุญเกิด

Assoc. Prof. Chitima Boongird, M.D. / รองศาสตรจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา  บุญเกิด
 
                                                                                                                                                                             
 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ กี่สุขพันธุ์

Assist. Prof. Prasit Keesukphan, M.D. / ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ กี่สุขพันธุ์
 
                                                                                                                                                                             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปณิธี พูนเพชรรัตน์

Assist. Prof. Panitee Poonpetcharat, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปณิธี พูนเพชรรัตน์
 
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ
Assist. Prof. Chaturon Tangsangwornthamma, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ
 
 
แพทย์หญิงกมนต์ภรณ์ สุวรรณทวีมีสุข
Kamonporn Suwanthaweemeesuk, M.D. / แพทย์หญิงกมนต์ภรณ์ สุวรรณทวีมีสุข
 
 

ย้อนกลับ