สาขาวิชาจักษุวิทยา

 

นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล

Sarayut Nijvipakul, M.D., Ph.D. /  ดร. นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล
 
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
  • อาจารย์
  • sarayut.nij@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ