รายงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ดำเนินงานตามพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้วยตัวเองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เพื่อให้    มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ  ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์แขนงต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  สรุปผลงานเด่น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. หน่วยบริหารและธุรการ  มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้าน  สารบรรณ การเงิน พัสดุ บุคลากร

  1. ด้านธุรการ      ดำเนินการจัดทำเอกสารเข้า  จำนวน 543 เรื่อง

                   ดำเนินการจัดทำเอกสารออก จำนวน 164 เรื่อง

     1.2 การดำเนินงานด้านบุคลากร

                    -  จัดส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม ตามศักยภาพและความสนใจแต่ละบุคคล

                             เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 4 (นายพิทักษ์สันติ  มณฑล)

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 5 (นางสาวฐิติชญาณ์  ดำริห์)

            -  ดำเนินการด้านสวัสดิการของบุคลากร อาทิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 11 เรื่อง

                        -  ดำเนินการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 4 เดือน จำนวน 4,142.50 บาท

                        -  ดำเนินการเบิกค่าการศึกษาบุตร จำนวน 5 เรื่อง

                        -  ดำเนินการจัดทำข้อมูลในรูปแบบเอกสารและนำข้อมูลขึ้นระบบ ERP จำนวน 11 เรื่อง

                        -  ดำเนินการแจ้งซ่อม online จำนวน 9 เรื่อง

     1.3 การดำเนินงานด้านงบประมาณนโยบายและแผน / พัสดุ

ดำเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2562

จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ระบบการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล Teleconference ด้วยระบบ Cisco WebEx และการจ้างพิมพ์จุลสารข่าวการศึกษาต่อเนื่อง

1.4 การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด จัดทำโครงการ สมาชิกสัมพันธ์ (การส่งข่าวสารแนะนำสินค้า) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ภายใต้การกำกับดูแลของงานการศึกษาต่อเนื่อง (http://ramacme.ra.mahidol.ac.th,

www.facebook.com/ramaclinic) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 สื่อ ได้แก่ จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (จัดส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 830 แห่ง โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ จำนวน 854 แห่ง  กรมราชทัณฑ์ จำนวน 68 แห่ง สมาชิกภาคประชาชน 450 คน และในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังห้องสมุดประจำจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ จำนวน 762 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,964 แห่ง)

2. หน่วยประเมินผลและเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

เป็นหน่วยที่มีหน้าที่ดำเนินการสรุปผลโครงการและประเมินผลการจัดโครงการภายใต้การดูแลของงานการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และออกประกาศนียบัตร ของสหสาขาทางการแพทย์แพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การรับรองและจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

2.1.1 การรับรองและจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME)

จำนวน 1,088 กิจกรรม และออกใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จำนวน 404 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้      
ผลการส่งคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ของแต่สถาบันสมทบ
ตารางเปรียบเทียบการเก็บหน่วยคะแนนของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่ปี 2557 – 2562

            

2.1.2 ให้การรับรอง การจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสหสาขาทางการแพทย์

*  การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMET) ปี 2562  ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำนวน 2 กิจกรรม 

-  การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี Rama Pathology Conference 2019 : Disruptive technology in Pathology  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน 2562 
รหัสกิจกรรม  1-01-058-19-06-00  คะแนนที่ได้ 6 หน่วยคะแนน
            -  การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)      เมื่อวันที่  8-9 สิงหาคม 2562 
รหัสกิจกรรม  1-01-058-19-08-02  คะแนนที่ได้ 12 หน่วยคะแนน

*  การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) ปี 2562  ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้น     จำนวน 2 กิจกรรม 

-  การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP)

ครั้งที่ 3  รหัสกิจกรรม  1002-2-000-001-01-2562 คะแนนที่ได้  17
                        -  การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
รหัสกิจกรรม  1002-2-000-032-08-2562 คะแนนที่ได้  3-11.5

 

* การศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์ (CDCE) ปี 2562 ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้น

จำนวน 1 กิจกรรม 

-  การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)

3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการผลิตและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนชนทั่วไปให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องผ่านสื่อประเภทออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

3.1  ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา Mobile Application ปัจจุบันงานการศึกษาต่อเนื่องได้พัฒนา Application ทางการแพทย์เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนี้

   1. Articulation Test (V 0.1.0) เป็น Application สำหรับทดสอบเสียงพูดของ

ผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจหาการออกเสียง ชัดหรือไม่ชัด โดยสามารถใช้งานผ่านทาง Smart Phone Android และในอนาคตจะสามารถใช้งานได้บน Smart Phone ระบบ IOS Application นี้สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง Tablet และ Mobile 

 

3.1.2    ยาสำหรับผู้สูงอายุ (V 0.1.0) เป็น Application สำหรับให้ข้อมูลยาซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะยาของผู้สูงอายุ โดยแบ่งแยกตามกลุ่มของโรค เช่น เบาหวาน, ความดัน เป็นต้น Application นี้สามารถรองรับ การทำงานได้ในระบบ Android ก่อน หลังจากนี้จะสามารถรองรับได้ในระบบ IOS ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้ง Tablet และ Mobile ต่อไปได้ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้แบบ Offline

3.1.3 ระบบตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CME (V1.0) เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคะแนนการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์โดยการตรวจสอบสามารถตรวจสอบจากเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ระบบพัฒนาให้ใช้งานในรูปแบบของ Web Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests

โดยเลือกไปที่เมนู   

3.1.3 ระบบจองใช้ห้องประชุมออนไลน์(Teleconference V0.1) เป็นระบบที่ใช้

สำหรับการจองใช้ห้องประชุมออนไลน์ หรือ ระบบ Tele Conference สำหรับการประชุมโดย ระบบพัฒนาให้ใช้งานในรูปแบบของ Web Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests 

3.1.5   CME Vi-share (Version 0.1) เป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่การบันทึกข้อมูลการประชุมในรูปแบบของ Video โดยมี สองส่วนคือ หน้าบ้าน (Front End) ใช้สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการ Download Video และ หลังบ้าน (Back End) เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการ Video โดย Video จะมีอายุได้ไม่เกิน 3 เดือนหลังจากนั้นระบบ จะทำการลบ ออกโดยอัตโนมัติ

3.2  ผลการดำเนินงานด้านเว็บไซต์ ปัจจุบันงานการศึกษาต่อเนื่องมีเว็บไซต์ภายใต้ความดูแลจำนวน 5 เว็บไซต์ ได้แก่

3.2.1.  เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีhttps://med.mahidol.ac.th/ramacme/ หรือ http://ramacme.ra.mahidol.ac.th ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ภายในเว็บไซต์มีสื่อสร้างสรรค์ เนื้อหาความรู้สมบูรณ์เข้าถึงได้ง่าย และมีภาษาอังกฤษพอเพียง จึงมีการจัดการเรียบเรียงเนื้อหาลงเว็บไซต์เพิ่มเติมในส่วนของภาษาอังกฤษ มีการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจลงเว็บไซต์ ลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรวมไปถึงบทความทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเว็บไซต์นี้ได้มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบของ Responsive Website แล้วเพื่อรองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ได้ในเว็บไซต์เดียว

 

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุคลากรทางแพทย์ อาทิเช่น

 • การศึกษาต่อเนื่อง ข้อมูลการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสาขาวิชาต่างๆ ที่งาน

การศึกษาต่อเนื่องดำเนินการเก็บหน่วยคะแนน ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บและคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ

 • การประชุมทางไกลทางการแพทย์ จัดทำเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลการ

จัดประชุมทางไกลทางการแพทย์ที่งานการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการ

3.2.2 เว็บไซต์รามาคลินิกเพื่อประชาชน https://med.mahidol.ac.th/ramaclinic/ หรือ http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th  ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ที่ให้เข้าถึงได้ง่าย จัดการเรียบเรียงเนื้อหาลงเว็บไซต์ และโครงการพัฒนาระบบ     E-Book เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมความรู้เพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนที่จัดขึ้น ปัจจุบันเว็บไซต์ได้มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบของ Responsive Website  แล้วเพื่อรองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ได้ในเว็บไซต์เดียว  ทั้งนี้ เนื้อหาภายในเว็บไซต์ยังมีสาระน่ารู้ ที่จะลงเนื้อหาเกี่ยวกับสาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพที่น่าสนใจ ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รอบรู้โรคมะเร็ง สุขภาพปากและฟัน สมุนไพรใกล้ตัว ยาน่ารู้ รวมถึงเรื่องสุขภาพต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ความรู้กับประชาชน

3.2.3 เว็บไซต์งานการศึกษาต่อเนื่อง http://med.mahidol.ac.th/cme/ และ http://intra9.rama.mahidol.ac.th/cme/th/km (Intranet)  เว็บไซต์หน่วยงาน ข้อมูลในเว็บไซต์จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงานของงานการศึกษาต่อเนื่อง บุคลากรภายในหน่วยงาน รวมไปถึงขั้นตอนการขอใช้บริการด้านต่างๆ จากงานการศึกษาต่อเนื่อง ปัจจุบันเว็บไซต์หน่วยงานได้มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบของ Responsive Website แล้วเพื่อรองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ได้ในเว็บไซต์เดียว

โดยภายในเว็บไซต์จะแบ่งเป็นหน่วยต่างๆ คือ

 1.  หน่วยประเมินผลและเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

2.  หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์

3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

5.
หน่วยผลิตสื่อวีดีทัศน์ทางการแพทย์

 

6. หน่วยบริหารธุรการ

3.2.5 เฟสบุคแฟนเพจสาระสุขภาพกับ ramaclinic.com https://www.facebook.com/ramaclinic    เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนผ่านทางหน้าเฟสบุค สาระสุขภาพกับรามาคลินิกดอทคอม โดยในหน้าเพจจะมีการลงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สื่อใหม่ๆที่ได้มีการจัดจำหน่าย เป็นต้น

สถิติแฟนเพจ 2,604 คน

3.3 การดำเนินงานด้านการรักษาดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย

Screen%20Shot%202560-10-19%20at%2009.43.10.png

 

 

            งานการศึกษาต่อเนื่องได้ทำการจัด ซื้อ Server เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับ Mobile Application และ ใช้ในการพัฒนา Web Application ในการพัฒนาระบบงานนั้นมีทั้งการพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Offline และ Online ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านที่ทำงานในรูปแบบของ Web Application โดยการเชื่อมต่อนั้นจะสามารถเชื่อต่อได้ในรูปแบบของ Web Service  สำหรับ Server มีรายละเอียดดังนี้

 

4. หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์   ดำเนินการจัดประชุมทางไกลและพัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน มีการเพิ่มโครงข่ายความร่วมมือและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในระดับคณะฯ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ

โดยในปัจจุบันดูแลระบบการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล Teleconference ทั้งหมด 596 ครั้ง ดังนี้

ระยะเวลา ทำงานรวม 1152  ชั่วโมง

 • ระยะเวลาการติดตั้ง                                257.5 ชั่วโมง

ระยะเวลาการทำงาน                               894.5 ชั่วโมง                

 

โครงการที่ดำเนินการด้าน Teleconference กับภาควิชาฯ ต่างๆ ดังนี้

 1. การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน

ทั้งในคณะฯ และรายวิชาร่วมสอนระหว่างสถาบัน โดยใช้ระบบ IP Network โดยมีภาควิชาที่ขอรับบริการ ดังนี้

1.1  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โดยมีการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ –       ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

1.2  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีการเรียนการสอนร่วมของราชวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1.3  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีการเรียนการสอนร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

1.4  ภาควิชารังสีวิทยา โดยมีการเรียนการสอนร่วมของราชวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1.5  ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยมีการเรียนการสอนร่วมของราชวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

1.6  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยมีการเรียนการสอนร่วม ระหว่างคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฏฯ จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

1.7  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โดยมีการเรียนการสอนร่วมของราชวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมปีละ 3 ครั้ง

1.8  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยมีการเรียนการสอนร่วมของราชวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

1.9  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โดยมีการเรียนการสอนร่วมของราชวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมปีละ 4 ครั้ง

 1. การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์

ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนการทำวิจัย ของนักศึกษาแพทย์ของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดกิจกรรมตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด

 1. โครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมระหว่างภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กับโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 1. โครงการโรงพยาบาลร่วมสอน

ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบ Network และการใช้งานระบบการประชุมทางไกล Teleconference เพื่อสนับสนุนเรียนการสอนและการประชุมต่างๆ แก่โรงพยาบาลร่วมสอนในจังหวัดต่างๆ ตามที่ภาควิชาฯ และหน่วยงานฯ ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร้องขอ

 1. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เป็นการจัดกิจกรรมของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

 1. โครงการ COP ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ให้การสนับสนุน COP ของคณะฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผ่านระบบ GIN Conference จัดกิจกรรมตามที่สถาบันฯ กำหนด

 1. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ให้การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยคิวชูกำหนด

 1. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น

ให้การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมทุกๆ 2 เดือน

 1. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยเซนต์จูส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ให้การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยพัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลันเซนต์จูส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมทุกๆ 2 เดือน

 1. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยซิซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ให้การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ

มหาวิทยาลันซิซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมตามที่

มหาวิทยาลันซิซินเนติกำหนด

 

 1. โครงการอื่นๆ

เช่น การประชุมราชวิทยาลัย การสอบสัมภาษณ์ การประชุมสมาคม การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ การขอคำปรึกษา การออกข้อสอบ เป็นต้น

 

พันธมิตร และเครือข่าย

เนื่องจากอุปกรณ์ Teleconference หรือ อุปกรณ์ Video conference นั้น เป็นอุปกรณ์ที่เน้นไปในเรื่องของการแปลงสัญญาณผ่านระบบ Network รูปแบบต่างๆ ทั้งระบบ ISDN ระบบ IP ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบใยแก้วนำแสง ระบบดาวเทียมคลื่นสั้น ระบบดาวเทียมระหว่างประเทศ ซึ่งระบบดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานการศึกษาต่อเนื่อง ดูแลระบบฯ ร่วมกับงานเวชสารสนเทศ และมีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายในประเทศ ดังนี้


 • เครือข่ายระหว่าง Campus คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – สถาบันทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • เครือข่าย MUCC
 • เครือข่าย ipTV
 • เครือข่าย Uni-Net
 • เครือข่ายความร่วมมือพญาไท
 • เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายความร่วมมือสมาคม VCS Thailand
 • เครือข่าย Live Steaming Thailand (Facebook, You tube)

นอกจากนี้ งานการศึกษาต่อเนื่องยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างประเทศ ดังนี้

 • เครือข่าย TEINs4
 • เครือข่าย DVTS
 • เครือข่าย BARSIL
 • เครือข่าย MOU กับประเทศญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยยามากาตะ, มหาวิทยาลัยคิวชู และมหาวิทยาลัยจูเทนโด้)
 • โครงข่ายโรงพยาบาลเซนต์จูส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โครงข่ายมหาวิทยาลัยโลก

 

การเป็นวิทยากร จำนวน 2 ครั้ง จากการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

บุคลากรได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 และครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 และ ในหัวข้อการนำเสนอข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยน       การเรียนรู้ด้าน Tele-education Tele conference Telemedicine

 1. หน่วยผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง ปัจจุบัน วีดิทัศน์เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่มีบทบาท

มาก จากลักษณะของสื่อที่ใช้งานง่าย สามารถสร้างความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถนำสื่อ

ที่ได้มาใช้งานได้อย่างง่ายดาย อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก การนำสื่อวีดิทัศน์มาสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ จำนวน 68 เรื่อง ดังนี้

เดือนตุลาคม 2561   จำนวนรวม 1 เรื่อง

1. Inter University Conference ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (1 เรื่อง)

เดือนพฤศจิกายน 2561   จำนวนรวม 31 เรื่อง

1. ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 17 

             2. 14th  Ramathibodi Surgical Forum  กตเวทิตาคารวะ 100 ปี เปรม บุรี   

- ชั่วโมงศิษย์เก่าดีเด่น “ศัลยศาสตร์รามาธิบดี”

                        - PCC ทางรอดของระบบสุขภาพไทย? โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

                        - Luncheon Symposium: “Director Talk”

                        - เกร็ดศัลยศาสตร์รามาธิบดี— รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

                        - FAST TRACK in Ruptured AAA: Innovation of Vascular Surgery

                        - Kidney and Liver Transplantation + Heart Transplant

                        - Acute Pediatric Liver injury: Emergency Pediatric Liver Transplantation

                        - MIS in abdominal surgery

                        - Update in ATLS 10th

3.  ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 15  “ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0”  

4.  Cervicogenic dizziness. Is it real?   

                        - What is cervicogenic dizziness? Incidence & Prevalence, evidence

                        - Anatomy and mechanic of the cervical spine

                        - Anatomy and physiology of the vestibular system

                        - Clinical diagnosis criteria and differential diagnosis

                        - Clinical assessment and investigation of vestibular system

                        - The cervical spine and sensorimotor dysfunctions

                        - Physical assessment of the cervical dizziness: posture & articular movement

                         - Physical assessment of the cervical dizziness: muscle dysfunctions

                        - Physical assessment of the cervical dizziness: sensori motor Dysfunctions

                        - Management of the cervical dizziness

                        - What is cervicogenic dizziness? Incidence & Prevalence, evidence

            - Anatomy and mechanic of the cervical spine

                        - Anatomy and physiology of the vestibular system

                        - Clinical diagnosis criteria and differential diagnosis

                        - Clinical assessment and investigation of vestibular system

                         - The cervical spine and sensorimotor dysfunctions  

                        - Physical assessment of the cervical dizziness: posture & articular movement

                        - Physical assessment of the cervical dizziness: muscle dysfunctions

                        - Physical assessment of the cervical dizziness: sensorimotor Dysfunctions

                        - Management of the cervical dizziness

เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน 2 เรื่อง

 1. มุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 12
 2. งานสังสันทน์ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1, 2, 3 และมุทิตาจิตอาจารย์

เดือนมีนาคม 2562   จำนวน 3 เรื่อง

 1. Thailand – Japan Dementia Conference: Redesigning Dementia for People with Dementia
 2. การดำเนินการเผยแพร่กรอบความคิด แนวนโยบายที่หลากหลายซึ่งจะ

ก่อให้ เกิดประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

วิชาชีพสุขภาพและวงการสาธารณสุขในประเทศไทย ให้แก่สมาชิกแพทย์ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

 1. กินเป็น...เน้นกินแบบธรรมชาติและชลอวัยด้วย 3อ. 2ส. โดย อ.สง่า ดามาพงษ์

เดือนเมษายน 2562   จำนวน 1 เรื่อง

 1. การบรรยายเรื่อง มุ่งเรียนรู้สู่ความสำเร็จ  โดย คุณรัฐศาสตร์ กรสูต (ค่านิยม องค์กรสู่การพัฒนา)  เรียนรู้ – เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน 8 เรื่อง

1.  การอบรมผูดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 1

-  สรุปแนวคิด การตั้งเป้าหมายการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

-  อภิปราย: ประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย ในระยะที่ 1-2

-  เรียนรู้การจัดการความเครียด

-  การจัดการปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

-  การสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อม

-  ยากับผู้ป่วยสมองเสื่อม

-  กิจกรรมเพื่อชลอสมองเสื่อม

-  การจัดการชีวิตประจำวันของผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 1-2

เดือนมิถุนายน 2562   จำนวน 14 เรื่อง

 1. ถ่ายเก็บภาพชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี สำหรับตัดต่อคลิปงานประชุมวิชาการประจำปี 2562
 2. ถ่ายเก็บภาพประชุมกลุ่มมะเร็งเต้านมสำหรับตัดต่อคลิปงานประชุมวิชาการประจำปี 2562
 3. แปลงไฟล์จากแผ่น DVD เป็น MPG4 เรื่อง RHINOPLASTY VIDEO LIBRARY

Volume 1: Repair of saddle nose deformity,Structure rhinoplasty

Volume 2: External rhinoplasty with correction, Structural grafting for

  definitive management of the unilateral cleft lip nasal deformity

Volume 3: Secondary rhinoplasty: Over-rotated nose with alar retraction

Volume 4: Augmentation rhinoplasty with costal cartilage grafting: live surgical demonstration at the 2015 advances in rhinoplasty meeting of the Americal academy of facial plastic and reconstructive surger

Volume 5: Primary septorhinoplasty with structural grafting and chin augmentation

Volume 6: Primary rhinoplasty : deviated nose with asymmetric nasal tip

Volume 7: Asian augmentation rhinoplasty using costal cartilage, and upper blepharoplasty

Volume 8: Secondary rhinoplasty to restore the masculine nose

Volume 9: Primary septorhinoplasty in male patient with deviated nose

Volume 10: Secondary rhinoplasty using costal cartilage to restore nasal

                    Structure

4.  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

- สมูทตี้โยเกิร์ต

- น้ำผักผลไม้ปั่น

เดือนกรกฎาคม 2562   จำนวน 1 เรื่อง

 1. การเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง Moving Forward ทิศทางรามาฯ ก้าวต่อไป

เดือนสิงหาคม 2562   จำนวน 1 เรื่อง

 1. งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562 เสวนา “From Genomes to Society: A Holistic View of Medical Profession for Changing Society”

เดือนกันยายน 2562   จำนวน 1 เรื่อง

 1. กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก On going to Dementia Friendly Community มุ่งสู่สังคม      

“มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

เสวนาช่วงที่ 1  “สมองเสื่อม”……ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

เสวนาช่วงที่ 2  สูงวัยอย่างอุ่นใจ....ให้เราดูแล

เสวนาช่วงที่ 3  สู่สังคมที่เป็น  “มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

 

การจัดทำสื่อวิดีทัศน์รณรงค์และประชาสัมพ์ด้านโรคมะเร็งสำหรับใช้ในงานการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 4 สถาบัน ด้านมะเร็งวิทยา ประกอบด้วยวีดิทัศน์ 4 เรื่อง

1 การปฎิบัติตนเมื่อเป็นมะเร็ง

2 แนวทางการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

3 การบำบัดมะเร็งแบบกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน

 1. มะเร็งปากมดลูก

 

การจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ  ”โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับผู้มีภาวะสมองเสื่อม” ผลิตให้ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 

6.  ผลิตหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นหน่วยบริการผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เพื่อการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง อาทิเช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง หนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊ค และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด โดยจัดจำหน่ายและเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการตามหน่วยตรวจโรค ภาควิชาฯ ห้องพักผู้ป่วย จุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ห้องสมุดคณะฯ รวมถึงสมาชิกลูกค้าสัมพันธ์ หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ทั่วประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ กรมราชทัณฑ์ และขยายไปยังห้องสมุดประจำจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ  ผลงานที่ผลิตคือ

6.1 ผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลรามาธิบดี   ผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทุกๆ 3 เดือน โดยการจัดส่งจุลสารข่าวฯ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำอำเภอทั่วประเทศ เรือนจำ ประชาชนผู้สนใจ และสมาชิกจุลสารข่าวฯ ได้ทราบข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ จัดพิมพ์ทั้งหมด 16,000 เล่ม ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2561 - 31 กันยายน 2562 จำนวน 4 ฉบับ

                        1.1  จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 56

                        1.2  จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 57

                        1.3  จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 58

                        1.4  จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 59

  1.  แผนงานกราฟิก help ramacme  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้งานการศึกษาต่อเนื่อง วีดิทัศน์ รวมถึงด้านการตลาดให้มีความสนใจ มากยิ่งขึ้น ดังนี้

                  1. โปสเตอร์ จำนวน 15 รายการ

            -  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 3 หน่วยงาน

            -  งานปาฐกถาอารีย์ วัลยะเสวี ครั้งที่ 32

            -  งานแสดงมุทิตาจิต ศ.เกีรยติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

            -  เชิญชวนวิ่งเชิงสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ

               เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

            -  งานปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

            -  งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18

            -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง  Teleconference Booking

-  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง Rama IP TV ระบบการ

               ถ่ายทอดสดภายในคณะฯ ครบวงจร

                        -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล

                           ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ในระบบออนไลน์

                        -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง ระบบ Fast ติดตั้ง Tele ไว

                           ใน 30 นาที

                        -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง จุลสารข่าวศูนย์การศึกษา

                           ต่อเนื่องออนไลน์

            -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง   “เหนื่อย.. ที่คุ้มค่า” (ต้นแบบ

               การทำงานภาคประชาชน สู่นโยบายชาติ)

            -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง   บุหงารำไป  ชื่นในเยียวยา

            -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง   หวย

            -  โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  เรื่อง   200 นาที

            2.   ปกคู่มืองานประชุมวิชาการ RIAC 2018

3.   ภาพประกอบพิมพ์ลงแฟลชไดร์ฟ งานประชุมวิชาการ RIAC 2018

4.   ไวนิลพื้นหลังบนเวที หัวข้อบรรยายในงานประชุมวิชาการ RIAC ภาคประชาชน

5.   ฉากตั้งสำหรับถ่ายภาพ หัวข้อบรรยายในงานประชุมวิชาการ RIAC ภาคประชาชน

6.   การ์ดรายละเอียดของที่ระลึก งานประชุมวิชาการ RIAC

            7.   ภาพพักหน้าจอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ RIAC 2018

            8.   ป้ายถือเชิญแขก งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

            9.   ป้ายถือถ่ายรูปรวม งานวันอัลไซเมอร์โลก

          10.  คู่มือ “ร่วมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยสมองเสื่อม”

          11.  เนื้อหาแทรกประกอบในหนังสือ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเรื่อง การเปลี่ยนแปลง

                 ทางร่างกาย/จิตใจ ในวัยสูงอายุ

           12. เข็มกลัดติดอก การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ RIAC 2018  กิจกรรมภาค

                 ประชาชน

           13.  ใบจอดรถ การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ RIAC 2018 กิจกรรมภาคประชาชน

           14.  ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen saver) จำนวน 3 ชิ้น

-   งานประชุมวิชาการ RIAC2018

             -   งานปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32

             -  งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 17

           15.  บัตรเชิญ บัตรขอบคุณ จำนวน 6 รายการ

                      -  บัตรเชิญปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 17

                        -  บัตรเชิญการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ RIAC 2018  กิจกรรมภาคประชาชน

                            เรื่อง ชุมชนเป็นมิตรภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อม

                        -  บัตรขอบคุณของที่ระลึกการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ RIAC 2018  

                        -  บัตรขอบคุณของที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

                   -  งานวันอัลไซเมอร์โลก

                         -  งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2561

             16.  สูจิบัตร จำนวน 3 รายการ

            -  งานปาฐกถาอารีย์ วัลยะเสวี ครั้งที่ 32

            -  งานปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

            -  งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18

            17.   บัตรเชิญ  จำนวน  4  รายการ

                   -  งานปาฐกถาอารีย์ วัลยะเสวี ครั้งที่ 32

                        -  งานแสดงมุทิตาจิต ศ.เกีรยติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

                        -  งานปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

                        -  งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18

18.  ไวนิล สัมมนา 3 หน่วยงาน

            19.  ปรับรูปแบบเว็บไซต์ จำนวน 2 รายการ

                   -  เว็บไซต์หน่วยงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (https://med.mahidol.ac.th/cme/th)

                        -  ปรับรูปแบบเว็บไซต์เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

                            (https://med.mahidol.ac.th/ramacme/)

20.  แบนเนอร์เว็บไซต์สมาคมผู้ป่วยสมองเสื่อม จำนวน 5 รายกาย

                        -  การจัดการอาหารสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม

                        -  สายด่วนให้คำปรึกษา

                        -  Dimentia Friendly

                        -  มุ่งสู่สังคม “มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

                        -  การอบรมผู้ดูแลสมองเสื่อม ครั้งที่ 2

            21. งานที่ได้รับมอบหมาย   จำนวน  21  รายการ

          -  ปรับไฟล์เพื่อให้สามารถส่งพิมพ์ หนังสือยืออายุสมอง

            -  ป้ายแขวนชื่อผู้ร่วมงานสัมมนา 3 หน่วยงาน

            -  สติ๊กเกอร์สีแบ่งกลุ่ม งานสัมมนา 3 หน่วยงาน

            -  สติ๊กเกอร์ติดของที่ระลึก งานสัมมนา 3 หน่วยงาน

            -  สติ๊กเกอร์ติดบนเข็มกลัด ปธพ. รุ่นที่ 7

            -  ป้ายแถบของที่ระลึก ปธพ. รุ่นที่ 7

            -  ป้ายแถบของที่ระลึก งานปาฐกถาอารีย์ วัลยะเสวี ครั้งที่ 32

            -  สติ๊กเกอร์ติดของที่ระลึก งานปาฐกถาอารีย์ วัลยะเสวี ครั้งที่ 32

            -  ภาพพื้นหลังสำหรับประชาสัมพันธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ งานปาฐกถาอารีย์         

                วัลยะเสวี ครั้งที่ 32

            -  ป้ายแขวนของที่ระลึก งานแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ประจำปี 2562 (2 ขนาด)

            -  ภาพพื้นหลังสำหรับฉายหลังเวที งานแสดงมุทิตาจิต ศ.เกีรยติคุณ พญ.สมศรี       

                เผ่าสวัสดิ์ (2 ขนาด)

            -  ภาพของที่ระลึก งานแสดงมุทิตาจิต ศ.เกีรยติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

            -  การ์ดสำหรับติดบนของเยี่ยมไข้

            -  ใบประกาศ งานประชุมวิชาการ PCIOC 2019

            -  วาดการ์ตูนเพื่อใช้สำหรับทำคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่องผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

            -  ภาพพื้นหลังสำหรับประชาสัมพันธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และจอโทรทัศน์

                งานปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 (3 ขนาด)

          -  ฉากหลังสำหรับถ่ายรูป งานวัลอัลไซเมอร์โลก

            -  ภาพพื้นหลังสำหรับประชาสัมพันธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และจอโทรทัศน์

                งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18 (2 ขนาด)

            -  ประเมินผลโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ 3 หน่วยงาน

            -  บัตรติดหน้าอกผู้เข้าร่วมงานปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

            -  Powerpoint  นำเสนอ  จำนวน  22  รายการ

 

การส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26

ประจำปี 2562

ประเภทพัฒนาคุณภาพงานกระบวนการทำงาน (CQI)

 1. Teleconference Booking

โดย       นายพิศุทธิ์  บุญทรง                    ว่าที่ รต.ปริทรรศ์  ดาเดช

            นางสาววราวรรณ  จันทร์ดิษฐ์

            2.  Rama IP TV ระบบการถ่ายทอดสดภายในคณะฯ ครบวงจร

                        โดย       นายพิศุทธิ์  บุญทรง                    ว่าที่ รต.ปริทรรศ์  ดาเดช

                                    นายเนติธรณ์  วิพุธวิภาพร            นายศุทธนะ  นนทะเปาระยะ

ประเภทพัฒนาคุณภาพงานประเภทรายบุคคล (KAIZEN)

 1.  การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ในระบบออนไลน์

โดย       นางอรวรรณ  สิทธิพล                  ว่าที่ รต.ปาริทรรศ  ดาเดช

 1.  ระบบ Fast ติดตั้ง Tele ไว ใน 30 นาที

โดย       นายเนติธรณ์  วิพุธวิภาพร

 1.  จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องออนไลน์

โดย       นางสาวกฤติวรรณ  รอบคอบ        ว่าที่ รต.ปาริทรรศ  ดาเดช

            นายวิทยา  สอนคุ้ม                     นางสาวฐิติชญาณ์  ดำริห์

ประเภทพัฒนาคุณภาพงาน ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง

 1.  “เหนื่อย...ที่คุ้มค่า” (ต้นแบบการทำงานภาคประชาชน สู่นโยบายชาติ)

โดย       นางจารวุรรณ  ลีลาภรณ์

 1. เรื่อง บุหงารำไป ชื่นใจเยียวยา

โดย       น.ส.ฐิติชญาณ์  ดำริห์

 1. เรื่อง หวย

โดย       น.ส.บุษกร  จักขุจันทร

 1.  เรื่อง 200 นาที

โดย       นายพิศุทธิ์  บุญทรง

ประเภทพัฒนาคุณภาพงาน ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง (แบบคลิปวิดีโอ)

1.   เรื่อง “อย่าให้จอเลี้ยงลูก”

โดย       นายวิทยา  สอนคุ้ม

 

 

ผลงานด้านวัฒนธรรม

              จากการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการแล้ว บุคลากรงานการศึกษาต่อเนื่อง ยังให้ความสำคัญและความร่วมมือสนับสนุนการสืบสานด้านวัฒนธรรมอันดีงาม ให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบันในวาระต่างๆ ดังนี้

 1.  งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร (ร.10)
 2. งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 3. งานปาฐกถาอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ครั้งที่ 17 โดย ดร.เฮเลน ลิงค์
 4. งานปาฐกถาอารี  วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 โดย คุณกานต์  ตระกูลฮุน กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 5. งานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
 6. งานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 7. งานประเพณีสงกรานต์ 2562 ขบวนอันเชิญพระพุทธรูปสรงน้ำพระ
 8. สัปดาห์วัฒนธรรมไทย บูธบุหงาร่ำไป

 

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 THE STAR RAMATHIBODI WEBSITE           ภายใต้หัวข้อ โตเต็มตัว งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Best practice in Process ผลงาน เรื่อง อย่าให้จอเลี้ยงลูก งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26