ผลงาน KAIZEN

alt
การจัดการด้านเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ระบบประชุมทางไกล Teleconference
ผู้นำเสนอ : นางสาววราวรรณ จันทร์ดิษฐ์
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
เครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประสานงานการประชุมทางไกล Teleconference
ผู้นำเสนอ : นายพิศุทธิ์ บุญทรง
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
ลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกด้วย Video on Demand
ผู้นำเสนอ : นายเนติธรณ์ วิพุธวิภาพร
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
ลดความขัดแย้ง เสริมแรง ปลุกไฟในการทำงาน
ผู้นำเสนอ : นางจารุวรรณ ลีลาภรณ์
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
จัดการส่งเอกสารและไฟล์สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษกร จักขุจันทร
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
Connect ทันใจด้วย Web conference
ผู้นำเสนอ : นายพิศุทธิ์ บุญทรง
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ