การออกรหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

รหัสของกิจกรรม ประกอบไปด้วย 5 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน ดังต่อไปนี้

กิจกรรมกลุ่มที่ 1 คือ กิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารสุข

กิจกรรมกลุ่มที่ 2 คือ กิจกรรมกลุ่มที่เรียนจากผู้ป่วยเป็นฐาน

กิจกรรมกลุ่มที่ 3 คือ กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลุ่มที่ 4 คือ กิจกรรมพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพแพทย์

ยกตัวอย่างรหัสกิจกรรม

                             รหัสกิจกรรม    1-1200-207-2150/120725

มีความหมายดังนี้

 

        1

หมายถึง   กิจกรรมกลุ่มที่ 1 เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ใหม่หรือความรู้เดิมได้ถูกทบทวนให้ทันยุคสมัย

1200

หมายถึง    กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ หรืออบรมระยะสั้น

207

หมายถึง    สถาบันหลัก  คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2150

หมายถึง    สถาบันสมทบหรือภาควิชาที่จัดกิจกรรมนี้  ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยา

120725

หมายถึง    วันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว  ได้แก่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2012

 

ประเภทกิจกรรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 : 2553