You are here

การรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง (CMEs->CCME)

รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง (CMEs->CCME)

การใช้งานรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละเครื่อง (CME->CCME) มีรายละเอียดดังนี้

การรวมแฟ้มกิจกรรม CME หลายๆ แฟ้มไปเป็นแฟ้มกิจกรรม CCME แฟ้มเดียว เป็นการรวมหน่วยกิตจากแฟ้มกิจกรรม CME ที่เก็บหน่วยกิตโดยเครื่องสำหรับลงทะเบียนหลายๆ เครื่องมาเป็นแฟ้มกิจกรรม CCME ซึ่งเป็นแฟ้มที่สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนภายในวันเดียว โดยขั้นตอนการรวมแฟ้มกิจกรรมมีหลักสำคัญคือ รวบรวมรายชื่อและหน่วยกิตของผู้ที่มาลงทะเบียนให้เป็นแฟ้มเดียวกันโดยจะตัดรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำในจุดลงทะเบียนอื่นออกไป เช่น นพ.ก ได้ทำการลงทะเบียนไว้ที่จุดลงทะเบียน A และจุดลงทะเบียน B เมื่อทำการรวมแฟ้มกิจกรรมแล้วโปรแกรมจะทำการตัดรายการลงทะเบียนตัวใดตัวหนึ่งออก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ได้ทำการเลือกแฟ้มกิจกรรมใดก่อนหลัง ซึ่งโปรแกรมจะจะตัดรายการแฟ้มกิจกรรมที่เลือกทีหลังออกไป

รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน (CCMEs->FCCME)

การใช้งานรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละวัน (CCME->FCCME) มีรายละเอียดดังนี้

การรวมแฟ้มกิจกรรม CCME หลายๆ แฟ้มไปเป็นแฟ้มกิจกรรม FCCME แฟ้มเดียว เป็นการรวมหน่วยกิตจากแฟ้มกิจกรรม CCME ที่เก็บหน่วยกิตได้ในแต่ละวันมาเป็นแฟ้มกิจกรรม FCCME ซึ่งเป็นแฟ้มที่สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนั้น โดยขั้นตอนการรวมแฟ้มกิจกรรมมีหลักสำคัญคือ รวบรวมรายชื่อและหน่วยกิตของผู้ที่มาลงทะเบียนให้เป็นแฟ้มเดียวกันโดยจะรวมหน่วยกิตของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันเข้าด้วยกันและจะสรุปหน่วยกิตให้ว่าผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนได้หน่วยกิตเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยกิตสุทธิที่เข้าร่วมกิจกรรม(เช่น กิจกรรมถูกกำหนดว่าหน่วยกิตสูงสุดคือ 100 หน่วยกิต แต่ นพ.ก ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมหน่วยกิตเป็น 120 หน่วยกิต โปรแกรมก็จะทำการสรุปว่าหน่วยกิตสุทธิการ นพ.ก ได้ไปนั้นคือ 100 หน่วยกิต)

รวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม (FCCMEs)

การใช้งานรวมแฟ้มกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม (FCCMEs) มีรายละเอียดดังนี้

การรวมแฟ้มกิจกรรม FCCMEs หลายๆ แฟ้มนั้นเป็นการรวบรวมคะแนนของแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นที่ผู้ใช้ทำการเลือกเข้ามาเพื่อทำการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์รายงานสรุปออกมาได้ภายในหน้าจอนี้

ปรับปรุงข้อมูลออนไลน์

การใช้งานหน้าจอปรับปรุงข้อมูลออนไลน์มีรายละเอียดดังนี้

ให้ผู้ใช้เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงผ่านระบบอินเตอร์เน็ทโดยการคลิกที่คอลัมน์ "เลือก" ให้เป็นเครื่องหมายถูก จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มทำการปรับปรุง โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็ปไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ลงมายังที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อกระบวนการการปรับปรุงข้อมูลเสร็จสิ้นให้ผู้ใช้ทำการปิดโปรแกรมและเปิดขึ้นมาอีกครั้งก็จะเห็นข้อมูลหลักที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ข้อควรระวังในการปรับปรุงข้อมูลออนไลน์คือระหว่างที่ทำการปรับปรุงข้อมูลอยู่นั้นกรุณาอย่าปิดโปรแกรมเนื่องจากจะทำให้การปรับปรุงข้อมูลเกิดการผิดพลาดได้

ประวัติผู้เข้าใช้งาน

การใช้งานหน้าจอประวัติผู้เข้าใช้งานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับหน้าจอนี้จะแสดงประวัติการล็อกอินแล้วล็อกออฟหรือปิดโปรแกรมเท่านั้น โดยที่รายละเอียดประวัติจะถูกเรียงรายการเข้าใช้งานอยู่แถวแรกสุดตลอด

การรวมแฟ้มคะแนนจาก CME ไปเป็น FCCME

การใช้งาน
เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีความถี่ในการจัดกิจกรรมบ่อยมากซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าจัดกิจกรรมทุกวัน ทำให้ผู้ใช้งานอาจะรู้สึกไม่สะดวกในการใช้งานหน้าจอการรวมแฟ้มกิจกรรมซึ่งต้องใช้งานถึงสองหน้าจอเพื่อให้ใด้แฟ้มกิจกรรมสำหรับส่งมายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ทางผู้พัฒนาจึงได้ทำการสร้างโปรแกรมอัตถประโยชน์ขึ้นมาเพื่อใช้ทำหน้าที่ในแปลงแฟ้มกิจกรรมจาก CME ไปเป็นแฟ้ม FCCME โดยข้ามการรวมแฟ้มกิจกรรม CCME ไป โดยให้ผู้ใช้เข้าไปยังตำแหน่ง "C:\Program Files\CME Software 5.0\" จะพบโปรแกรมชื่อ CMEConvertFileTool.exe ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกแฟ้มคะแนน CME ที่ต้องการแปลงแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกแฟ้ม FCCME แฟ้มกิจกรรม FCCME ก็จะถูกสร้างขึ้นมายังตำแหน่งที่โปรแกรมระบุไว้ จากนั้นผู้ใช้ก็สามารถนำแฟ้มคะแนนที่แปลงได้นี้ส่งมายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ได้โดยผ่านหน้าจอ ส่งแฟ้มกิจกรรม