ยุทธการต้านมะเร็ง การปฎิบัติตนเมื่อเป็นมะเร็ง

การปฎิบัติตนเมื่อเป็นมะเร็ง #ยุทธการต้านมะเร็ง งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) จัดโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์